Hợp tác trong nước

Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong Trường ĐHBK Hà Nội:
- Viện ITIMS
- Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
- Khoa công nghệ hóa học
- Viện Vật lý Kỹ thuật
- …

và các đơn vị ngoài trường
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, Bộ môn KH&CN Nano đã xây dựng hợp tác chặt chẽ với Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trong việc triển khai sản xuất bột huỳnh quang.