Quy chế đào tạo

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 2340/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.