Định hướng nghiên cứu

1. Nano-quang-điện tử và ứng dụng trong chiếu sáng rắn

2. Vật liệu nano y sinh

3. Vật liệu tích trữ năng lượng

4. Vật liệu nano từ 

5. Xử lý môi trường

6. Tính toán và mô phỏng tính chất của các vật liệu & linh kiện