Định hướng nghiên cứu

1. Hệ thống năng lượng bền vững

2. Công nghệ chiếu sáng rắn: bột huỳnh quang cho đi-ốt phát quang

3. Cảm biến sinh học

4. Hạt nano bạc

5. Dây từ đa lõi

6. Mô phỏng tính chất vật lý của vật liệu thấp chiều