Lĩnh vực nghiên cứu

1. Khoa học và Công nghệ Nano

2. Hệ thống năng lượng bền vững