Phòng KH&CN Nano - Liên hệ
           Văn phòng:     Phòng 704, tòa nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
           Điện thoại:     +84 43 623 04 35
           Fax:                +84 43 623 02 93
           Email:             aist@hust.edu.vn
           Website:         http://aist.hust.edu.vn