Lịch sử
 • 30/5/2007: Thành lập Viện tiên tiến Khoa học và Công nghệ
 • 14/08/2008: Chính thức đi vào hoạt động
 • 25/6/2008: Thành lập PTN Khoa học và Công nghệ Nano
 • 25/6/2008: Thành lập Bộ môn Hệ thống năng lượng bền vững
 • 1/10/2010: Thành lập phòng thí nghiệm Nano Quang Điện Tử
 • 4/3/2011: Đổi tên tiếng Anh Viện tiên tiến Khoa học và Công nghệ từ Hanoi Advanced School of Science and Techbology (HAST) thành Advanced Institute for Science and Technology (AIST)
 • 27/12/2012: Thành lập Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích
 • 27/12/2012: Kiện toàn cơ cấu tổ chức Viện gồm các đơn vị:
  1. Phòng Khoa học và Công nghệ Nano
  2. Phòng Nghiên cứu Hệ thống Năng lượng bền vững
  3. Phòng thí nghiệm Nano Quang-Điện tử
  4. Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích