Đào tạo sau đại học

Viện hiện đã hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ về Khoa học và Công nghệ Nano và hiện đang làm các thủ tục cần thiết để xin mở mã ngành đào tạo.

  • Tiến sỹ:
    Chương trình đào tạo tiến sỹ:
    Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Quang học, Quang điện tử và Quang tử