Đào tạo sau đại học
  • Thạc sỹ: Khoa học và Công nghệ Nano

       - Vào đầu năm học 2012-2013, hội đồng khoa học của Viện AIST đã xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ về Khoa học và Công nghệ Nano (chuyên ngành Vật lý kỹ thuật) dựa theo các tiêu chuẩn của các trường Đại học hàng đầu Châu Âu và Việt Nam.

      - Từ năm học 2014-2015, chương trình đào tạo Thạc sỹ về Khoa học và Công nghệ Nano đã tuyển sinh khóa đầu tiên.

  • Tiến sỹ:
    Chương trình đào tạo tiến sỹ tại Viện AIST được xây dựng theo chuẩn Quốc tế. Từ năm học 2009-2010 Viện AIST đã bắt đầu tuyển các NCS.
    Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu Quang học, Quang điện tử và Quang tử.