Phòng Khoa học và Công nghệ nano - Giới thiệu chung

1. Giới thiệu chung

Phòng Khoa học và Công nghệ Nano có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nano bao gồm các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về vật liệu và linh kiện micro-nano. Để đạt được các mục tiêu trên, Phòng đã hợp tác chặt chẽ với nhiều đơn vị nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ micro-nano trong và ngoài nước. Ngoài ra phòng cũng tham gia công tác đào tạo đại học và sau đại học (cao học và tiến sĩ) về vật liệu mới và công nghệ micro-nano.

Đội ngũ cán bộ của phòng gồm nhiều các Tiến sĩ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản với các chuyên môn khác nhau gồm vật lý, hóa học, khoa học vật liệu, sinh học và điện tử nhằm phát huy sáng tạo và kết hợp liên ngành trong nghiên cứu và đào tạo.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học

  • Thực hiện các dự án và đề án khoa học công nghệ các cấp (Nhà Nước, Bộ, Thành Phố, Trường, Viện).
  • Tham gia các đề tài, dự án hợp tác và phối hợp nghiên cứu quốc tế.
  • Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và phục vụ kinh tế xã hội.
  • Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, và chuyển giao công nghệ.

Đào tạo

  • Chủ trì chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Nano.
  • Chủ trì chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử.
  • Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tốt nghiệp các ngành vật lý, khoa học và công nghệ vật liệu, điện tử.