Danh mục cán bộ
GS. TS. Lê Minh ThắngTrưởng phòng PTN Vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường
Cộng tác viên từ Viện kỹ thuật Hóa học
 Các môn giảng dạy:
- Chế biến khí (sv năm 4 CN Hữu cơ-Hóa dầu)
- Synthesis of Materials (sv năm 3 CTTT KHVL)
- Các quá trình chuyển hóa trực tiếp hydrocacbon nhẹ (CH KTHH)
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Tổng hợp xúc tác oxyt: phương pháp solgel, sấy phun, thủy nhiệt
- Phản ứng oxy hóa chọn lọc hydrocacbon: propylene, propan thành acrolein
- Phản ứng hydroformyl hóa trên xúc tác SILP
- Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình: ZrO2, TiO2, MgO ...
- Xúc tác xử lý khí thải
- Xúc tác quang hóa xử lý kim loại nặng trong nước thải
Đọc tiếp >>Email: thang.leminh@hust.edu.vn
ThS. Nguyễn Thế Tiến 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu xúc tác trên cơ sở Bitmut Molipdat cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylene tạo acrolein
- Nghiên cứu hệ xúc tác xử lý khí thải xe máy.
Đọc tiếp >>Email: thetienhdbk@gmail.com
ThS. Đỗ Văn Hưng 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu xúc tác trên cơ sở Bitmut Molipdat cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylene tạo acrolein.
- Nghiên cứu hệ xúc tác xử lý khí thải xe máy.
- Phản ứng hydroformyl hóa trên xúc tác SILP
Đọc tiếp >>Email: viethung8605@gmail.com