PTN Hiển vi điện tử và Vi phân tích - Danh mục cán bộ
 TS. Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ làm việc:Phòng 508, nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:dung.nguyenduc (at) hust.edu.vn
Điện thoại:+ 84 43 6230 435
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:
không có

Hướng nghiên cứu:

- Từ tính và cấu trúc điện tử của hệ các hợp chất đất hiếm – kim loại chuyển tiếp.
- Vật liệu từ trên hệ đất hiếm – kim loại chuyển tiếp
- Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano và các tính chất từ, quang của chúng. 

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. N. Chau, N.H. Luong, N.X. Phuc, N.H. Dan, C.X. Huu, N.D.Dung,The influence of B substitution on the magnetic properties of the bulk amorphous alloys Nd60Fe30Al10-xBx, Proceeding of the 5th Vietnam National Conference on Physics, Hanoi, 1-3/3/2001, p. 707.
 2. N. Chau, N.H. Luong, N.D. Dung, C.X. Huu, The influence of Co on the amorphous fabrication and the magnetic properties of the bulk amorphous alloys Nd50Fe40-xCoxAl10, Proceeding of the 3rd Vietnam National Conference on Solid State Physics, Nha Trang, 8-10/8/2001.
 3. N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.D. Dung and L.V. Vu, The influence of Ti substitution for Al of the bulk amorphous alloys Nd60Fe30Al10-xTix on their magnetic properties, Proceeding of the 5th Vietnamese - German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, 25 February - 02 March, 2002, p.98.
 4. N.D. Dung, B.N.Q. Trinh, P.H. Quang, N.H. Luong, N. Chau, Spin reorientation intermetallic compounds ErCo10-xFexMo2, Proceeding of the 8th Biennial Vietnamese National Conference on Radio and Electronics, Hanoi, 1-3/11/2002, p. 294.
 5. N.H. Luong, N. Chau, N.D. Dung, B.N.Q. Trinh, Spin reorientation in ErCo10-xFexMo2 compounds, Physica B 327 (2003) 262
 6. N.H. Luong, N. Chau, N.D. Dung, M. Kurisu, G. Nakamoto, Spin reorientation in Er1-xYxCo10Mo2 and ErCo10-yNiyMo2 compounds, J. Magn. Magn. Mater. 262 (2003) 479.
 7. N.D. Dung, N.H. Luong, N. Chau, N.T.T. Van and L.V. Vu, Spin reorientation in ErCo10-xFexMo2 compounds, The 4th Vietnam National Conference on Solid State Physics, Nui Coc, 5-7/11/2003.
 8. N.D. Dung, N.H. Luong, N. Chau, N.T.T. Van and L.V. Vu, Spin reorientation in ErCo10-xFexMo2 compounds, The 3rd Joint Workshop on Advanced Materials Science and Technology, Hanoi, 22-23/12/2003
 9. Nguyen Duc Dung, Yoshinori Haga, Tatsuma D.Matsuda, Arumugam Thamizhavel, Yusuke Okuda, Tetsuya Takeuchi, Kiyohiro Sugiyama, Masayuki Hagiwara, Koichi Kindo, Rikio Settai, and Yoshichika Onuki, Anisotropic magnetic properties of Ce2Pd3Si5, J. Magn. Magn. Mat. 310 (2007) 1558.
 10. Nguyen Duc Dung, Yoshinori Haga, Tatsuma D. Matsuda, Tsutomu Yamada, Arumugam Thamizhavel, Yusuke Okuda, Tetsuya Takeuchi, Kiyohiro Sugiyama, Masayuki Hagiwara, Koichi Kindo, Rikio Settai, and Yoshichika Onuki, Single Crystal Growth and Magnetic Properties of Antiferromagnet Ce2Pd3Si5, J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 024702.
 11. Yusuke Okuda, Yuichiro Miayguchi, Yuki Ida, Yuuji Takeda, Chie Tonohiro, Yasuhiro Oduchi, Tsutomu Yamada, Nguyen Duc Dung, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Tetsuya Takeuchi, Masayuki Hagiwara, Koichi Kindo, Hisatomo Harima, Kiyohiro Sugiyama, Rikio Settai and Yoshichika Onuki, Magnetic and Superconducting Properties of LaIrSi3 and CeIrSi3 with the Non- centrosymmetric Crystal Structure, J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 044708.
 12. Y. Onuki, R. Settai, F. Honda, N. D. Dung, T. Ishikura, T. Takeuchi, T. D. Matsuda, N. Tateiwa, A. Nakamura, E. Yamamoto, Y. Haga, D. Aoki, Y. Homma, H. Harima and H. Yamagami, Heavy fermion state and quantum criticality Proceedings of International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, printed in Physica B.
 13. Yuji Takeda, Nguyen Duc Dung, Yasunori Nakano, Tsurou Ishikura, Shugo Ikeda, Tatsuma D. Matsuda, Etsuji Yamamoto, Yoshinori Haga, Tetsuya Takeuchi, Rikio Settai, and Yoshichika Onuki, Calorimetric Study in Single Crystal RCu2Si2, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 104710.
 14. Nguyen Duc Dung, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Shugo Ikeda, Etsuji Yamamoto, Toyoaki Endo, Rikio Settai, Hisatomo Harima and Yoshichika Onuki, Single Crystal Growth and de Haas - van Alphen Effect in Lu2Rh3Ga9 with Quasi- Two-Dimensional Electronic State, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 064708.
 15. Nguyen Duc Dung, Tatsuma D.Matsuda, Shugo Ikeda, Etsuji Yamamoto, Yoshinori Haga, Yuji Takeda, Toyoaki Endo, Yusuke Doi, Rikio Settai, Hisatomo Harima and Yoshichika Onuki, The de Haas - van Alphen Oscillation and Fermi Surface Properties of YCu2Si2, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 094702.
 16. K. Sugiyama, T. Miyauchi, Y. Ota, T. Yamada, Y. Oduchi, N. D. Dung, Y. Haga, T.D. Matsuda, M. Hagiwara, K. Kindo, T. Takeuchi, R. Settai, Y. Onuki, High-field magnetization of single crystals CeCu2X2 (X = Si and Ge) and YbCu2Si2, Physica B 403 (2008) 769.
 17. Tomoya Kawai, Hiroshi Muranaka, Toyoaki Endo, Nguyen Duc Dung, Yusuke Doi, Shugo Ikeda, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Hisatomo Harima, Rikio Settai and Yoshichika Onuki, Split Fermi Surface Properties of LaTGe3 (T: Transition Metal) and PrCoGe3 with the Non-centrosymmetric Crystal Structure, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 064717.
 18. Y. Haga, D. Aoki, Y. Homma, S. Ikeda, T.D. Matsuda, E. Yamamotoa, H. Sakai, N. Tateiwa, N. D. Dung, A. Nakamura, Y. Shiokawa and Y. Onuki, Crystal structure and magnetic properties of the new ternary actinide compounds AnPd5Al2 (An =U, Np), J. Alloys and Comp. 464 (2008) 47.
 19. Yoshinori Haga, Tatsuma D. Matsuda, Shugo Ikeda, Etsuji Yamamoto, Nguyen Duc Dung, and Yoshichika Onuki, Crystal Structure and Magnetic Properties of New Ternary Uranium Compound U2/3Pd2Al5, J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) Suppl. A, pp. 365367.
 20. Nguyen Duc Dung, Yuuki Ota, Kiyohiro Sugiyama, Tatsuma D.Matsuda, Yoshinori Haga, Koichi Kindo, Tetsuya Takeuchi, Masayuki Hagiwara, Rikio Settai, and Yoshichika Onuki, Magnetic Properties of Single Crystalline RCu2Si2 (R:Rare Earth), J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 024712.
 21. Nguyen Duc Dung, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Shugo Ikeda, Etsuji Yamamoto,Tatsuro Ishikura, Toyoaki Endo, Rikio Settai, Hisatomo Harima and Yoshichika Onuki, de Haas - van Alphen Effect and Fermi Surface Properties in High-Quality Single Crystals YbCu2Si2 and YbCu2Ge2, J. Phys. Soc. Jpn 78 (2009) 084711.
 22. Yuuki Ota, Kiyohiro Sugiyama, Yuichiro Miyauchi, Yuji Takeda, Yasunori Nakano, Yusuke Doi, Keisuke Katayama, Nguyen D. Dung, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Koichi Kindo, Tetsuya Takeuchi, Masayuki Hagiwara, Rikio Settai, and Yoshichika Ōnuki, Electrical and Magnetic Properties of CeAu2Si2, J. Phys. Soc. Jpn 78 (2009) 034714
 23. Tatsuma D. Matsuda, Nguyen Duc Dung, Yoshinori Haga, Shugo Ikeda, Etsuji Yamamoto, Tatsuro Ishikura, Toyoaki Endo, Tetsuya Takeuchi, Rikio Settai, and Yoshichika Onuki, Fermi surface properties of YbCu2Si2, Physica Status Solidi (b) 247 (2010) 757.
 24. Le Huu Thang, Nguyen Duc Dung, The popularization of uncertainty concept in physical training in Viet Nam, Proceeding of the 1st Vietnam National Conference on Training in Physics, Hanoi, Nov. - 2009.
 25. Nguyen Duc Dung, Le Huu Thang, The popularization of uncertainty concept in educational training in Viet Nam, Proceeding of the 5th Vietnam National Conference on Metrology, Hanoi, May - 2010.

Sách

không có

HV Cao học

không có

NCS

không có

Thông tin khác

không có