Danh mục cán bộ
TS. Nguyễn Đức DũngTrưởng phòng PTN Hiển vi điện tử và vi phân tích
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Từ tính và cấu trúc điện tử của hệ các hợp chất đất hiếm – kim loại chuyển tiếp.
- Vật liệu từ trên hệ đất hiếm – kim loại chuyển tiếp.
- Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano và các tính chất từ, quang của chúng.
Đọc tiếp >>Email: dung.nguyenduc@hust.edu.vn
ThS. Phạm Thế Kiên 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu và chế tạo LED ứng dụng trong chiếu sáng.
- Nghiên cứu và tổng hợp bột huỳnh quang ứng dụng chế tạo WLED.
Đọc tiếp >>Email: kien.phamthe@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Kim Liên 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu chiếu sáng rắn
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu thermoelectric
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang
- Nuôi trồng đơn tinh thể
- Phân tích cấu trúc vật liệu bằng phương pháp Rietveld
Đọc tiếp >>Email: lien.nguyenthikim2 (at) hust.edu.vn