Liên lạc

Người liên hệ:  TS. Nguyễn Duy Hùng
Địa chỉ:              Phòng 507, tòa nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại:         04 38 623 1524
Fax:                   04 38 623 1524
E-mail:              hung.nguyenduy@hust.edu.vn