PTN Nano Quang điện tử - Danh mục cán bộ
 PGS. TS. Phạm Thành Huy
Địa chỉ làm việc:Phòng 301, nhà F, số 40, phố Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội
E-mail:huy.phamthanh (at) hust.edu.vn
Điện thoại:+ 84 43 6230 435
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:

- Vật liệu có cấu trúc nano
- Khoa học nano: Cơ sở và Ứng dụng


Hướng nghiên cứu:

- Vật liệu nano bán dẫn và ôxít kim loại ZnS, ZnO, TiO2 và ứng dụng.
- Vật liệu và linh kiện quang điện tử trên cơ sở nano Si.
- Vật liệu phosphor cho đèn huỳnh quang compact và cho điốt phát quang ánh sáng trắng (WLED).
- Vật liệu nano carbon và ứng dụng.

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. Vuong-Hung Pham, Pham Thanh Huy: Strong luminescence from nanoporous Si with high degree of nanoporous structure by electrochemical etching of Si wafer, Materials Letters, 2015, 142, 126–129 (DOI: 10.1016/j.matlet.2014.11.159).
 2. Pham Van Tuan, Chu Anh Tuan, Tran Thanh Thuy, Vu Binh Nam, Pham Toan Thang, Pham Hong Duong, Pham Thanh Huy, Layered structure in core–shell silicon nanowires, Journal of Luminescence, 2014, 154, 46–50 (DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.03.070).
 3. D.Q. Trung, N.T. Tuan, H.V. Chung, P.H. Duong, P.T. Huy, On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method, Journal of Luminescence, 2014, 153, 321–325 (DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.03.056).
 4. T.T.H. Tam, N.V. Du, N.D.T. Kien, C.X. Thang, N.D. Cuong, P.T. Huy, N.D. Chien, D.H. Nguyen*, Co-precipitation synthesis and optical properties of green-emitting Ba2MgSi2O7:Eu2+ phosphor , Journal of Luminescence, 2014, 147, 358–362 (DOI: 10.1016/j.jlumin.2013.11.066).
 5. Van Tuan Pham, Van Ngoc Le, Anh Tuan Chu, Toan Thang Pham, Ngoc Khiem Tran, Hong Duong Pham and Thanh Huy Pham, Silicon nanowires prepared by thermal evaporation and their photoluminescence properties measured at low temperatures, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011), 015016.
 6. Anh-Tuan Le, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong Dinh Tam, Nguyen Van Hieu, Tran Quang Huy, Novel silver nanoparticles: synthesis, properties and applications, International Journal of Nanotechnology Vol. 8, No.3/4/5 (2011) pp. 278 - 290.
 7. Van Nam Do, Thanh Huy Pham, Graphene and its one-dimensional patterns: from basic properties towards applications, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 1 (2010). 033001.
 8. V. Nam Do, P. T. Huy, et. al.: One-dimensional protuberant optically active ZnO structure fabricated by oxidizing ZnS nanowires, Materials Letters, Volume 64, Issue 14, 31 July 2010, Pages 1650-1652.
 9. Le, A.-T., Huy, P.T et.al : Green synthesis of finely-dispersed highly bactericidal silver nanoparticles via modified Tollens technique, Current Applied Physics, Vol. 10 (3), 2010, pp 910-916.

Sách

Defect Interaction and Clustering in Semiconductors
ISBN 3-908450-65-9; Edited by S. Pizzini;
Chapter 9: “Characterization of Hydrogen and Hydrogen-Related Centres in Crystalline Silicon by Magnetic-Resonance Spectroscopy”.
Scitec Publications Ltd, Switzerland (2002)

HV Cao học

 1. Hồ Xuân Vinh: “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của dây nano Si”, 2010-2011.

NCS

 1. Nguyễn Trí Tuấn, Nano tinh thể ZnS, 2006-2011.
 2. Phạm Văn Tuấn, Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của dây nano Si và Si:Er3+, 2009-2012.
 3. Nguyễn Đức Khoáng, Nguyên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu lai giữa ôxít kim loại bán dẫn và ống nano các bon và ứng dụng, 2009-2012.
 4. Đỗ Quang Trung, Nghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha ZnS/ZnO của các cấu trúc nano ZnS một chiều, 2009-1012.
 5. Tống Thị Hảo Tâm, Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát ánh sáng màu xanh lục và màu vàng ứng dụng trong chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng, 2010-2013.
 6. Lê Tiến Hà, Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ba màu ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang và điốt phát quang, 2010-2014.

Thông tin khác

không có