Danh mục cán bộ
 TS. Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ làm việc:Phòng 508, nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:lan.nguyenthi1 (at) hust.edu.vn / lanchoac (at) gmail.com
Điện thoại:+ 84 43 6230 435
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:

không có


Hướng nghiên cứu:

- Vật liệu từ có cấu trúc nano và các ứng dụng
- Chất lỏng từ và ứng dụng
- Vật liệu nano cacbon và ứng dụng
- Vật liệu composite của hạt nano từ@Graphene, Graphene oxide và ứng dụng

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. Nguyen Thi Lan, Do Thi Chi, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Duy Hung, Hoang Lan, Pham Anh Tuan, Le Hong Thang, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Quang Hoa, Tran Quang Huy, Nguyen Van Quy, Thanh-Tung Duong, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le, Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 843–848 (DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.07.042).
 2. Nguyen Thi Lan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien (2011) Influences of cobalt substitution and size effects on magnetic properties of coprecipitated Co-Fe ferrite nanoparticles, Journal of Alloy and Compounds, 509, pp. 5919-5925.
 3. N. T. Lan, T. D. Hien, N. P. Duong and D. V. Truong (2008) Preparation and study on properties of Mn1-xZnxFe2O4 ferrite nanoparticles, Journal of the Korean Physical Society, 52, No.5, pp.1522-1525.

Bài báo/Bài đăng hội nghị/hội thảo

 1. Nguyễn Thị Lan, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền (2013) Ảnh hưởng của kích thước hạt tới tính chất từ của hạt nano pherit MnFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 91, trang…
 2. N.T. Lan, T.D. Hien, L.D. Tung, N.P. Duong (2010) Structural and magnetic characterization of chromium substituted lithium ferrite nanoparticles prepared by citrate precursor method, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010) - Hanoi, Vietnam - November 09-12 (2010).
 3. Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền (2010) Nghiên cứu chế tạo các hạt nano ferit Li0,5Fe2,5-xCrxO4 (x = 0÷2) bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010, trang 121 -124.
 4. Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Phúc Dương và Thân Đức Hiền (2010) Vai trò của chất lỏng từ sử dụng hạt nano Fe3O4 và dầu chân không đối với việc cải thiện chất lượng âm thanh của loa điện động công suất lớn, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010, trang 1060 -1063.
 5. N.T. Lan, N.P.Duong, N.T. Trung, T.D. Hien (2009) Magnetic Properties of Mn-Zn ferrite nanoparticles with low Curie temperature, International Symposium on Nano-Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2009), The College of Technology, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 6. Dao Thi Thuy Nguyet , Lu Ha Anh, Nguyen Thi Lan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien (2008) Synthesis and magnetic properties of iron oxides prepared by co-precipitation with different molar of Fe3+: Fe2+. Proceedings of the first International Symposium on Micro/Nano Systems Technology, December 18-21 (2008), Hanoi, Viet Nam, p 164-168.
 7. Nguyễn Thị Lan, Thân Đức Hiền, Nguyễn Phúc Dương (2007) Cấu trúc và tính chất từ của ferit Li0,5Fe2,5O4 có kích thước nano, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lí Chất rắn lần thứ V - Vũng Tàu, 12-14/11/2007, trang 239-242.
 8. Nguyen Thi Lan, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong (2007) Assessment of magnetic hysteresis loss in spinel ferrite nanoparticles for hyperthermia, Proceedings of The 2nd BME Conference & The 2nd YVSM, Bachkhoa publishing house, July 25-27, (2007), pp. 302-307.
 9. T.D. Hien, N.P. Duong, D.V. Truong, N.T. Lan (2006) Điều khiển các tính chất từ của các hạt nano ferit spinel dùng trong các ứng dụng dẫn thuốc và nhiệt trị-Tailoring magnetic properties of spinel ferrite nanoparticles for drug delivery and hyperthermia applications, Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị Khoa học lần thứ 20- ĐHBK Hà Nội, Tiểu ban: Kỹ thuật Y Sinh, trang 12-16.
 10. N. T. Lan, T. D. Hien, D. V. Truong and N. P. Duong (2006) Preparation and study on properties of MnFe2O4 nanoparticles, Proceedings of the 20th Scientific Conference Hanoi University of Technology, NXB Bách Khoa Hanoi, trang 91-94.
 11. T.Đ.Hiền, Đ.V.Trường, N.T.Lan, N.P.Dương (2006) Tính chất siêu thuận từ của các hạt nano CoxFe3-xO4. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, trang 1022-1026.
 12. T.Đ.Hiền, T.K.Quang, Đ.V.Trường, N.T.Lan, N.P.Dương (2006) Nghiên cứu ứng dụng chất lỏng từ Fe3O4. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, trang 686-689.
 13. D.V.Truong, T.D. Hien, N. P. Duong and N. T. Lan (2006) Characterization of nanosized maghemite particles synthesized from magnetite, Proceedings of the IWOFM 1st – 3rd IWONN Conference, Halong, Vietnam, December 6-9, (2006), p.455-457.
 14. D.V. Truong, T. D. Hien, N. P. Duong and N.T. Lan (2006) Preparation and characterization of Fe0.9Co0.1Fe2O4 magnetic fluid for electromechanical applications, Physics Proceedings of the 20th Scientific Conference Hanoi University of Technology, NXB Bách Khoa Hanoi, trang 148-151.
 15. Đ.V.Trường, T.Đ.Hiền, N.T.Lan (2004) Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ dung trong quan sát cấu trúc domain từ, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị ứng dụng vật lý vào phát triển sản xuất và đời sống lần thứ 2, Trường ĐH KHTN Tp HCM, trang 240-243.

Sách

không có

HV Cao học

không có

NCS

không có

Thông tin khác

không có