Giới thiệu chung

1. Giới thiệu chung

Phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững đặt mục tiêu xây dựng và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và hệ thống năng lượng hướng đến phát triển bền vững.

Nhân lực của phòng bao gồm các giảng viên và nghiên cứu viên có chuyên môn đào tạo và NCKH - hợp tác phát triển trong các lĩnh vực:

  • Công nghệ sản xuất và sử dụng năng lượng theo quan điểm bền vững,
  • Đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động sản xuất và sử dụng năng lượng,
  • Xây dựng và đánh giá các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Nghiên cứu và xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo

Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nguồn lực có trình độ đại học và sau đại học về công nghệ và hệ thống năng lượng đáp ứng nhu cầu trong nước và có khả năng liên thông - hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển

Xây dựng, chủ trì và kết hợp với các đơn vị trong và ngoài trường ĐHBKHN, các đối tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ, dự án và đề tài KHCN trong lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Hoàng Lương