Phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững - Danh mục cán bộ
 PGS. TS. Phạm Hoàng Lương
Địa chỉ làm việc:Phòng 207 nhà C1; nhà F
E-mail:luong.phamhoang (at) hust.edu.vn
Điện thoại:+ 84 43 6230 435; +84 43 8680 406
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:

- Hiệu quả Năng lượng (thuộc Chương trình đào tạo đại học)
- Kỹ thuật lớp sôi (thuộc Chương trình đào tạo cao học)
- Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (thuộc chương trình đào tạo cao học)
- Công nghệ than sạch (thuộc Chương trình đào tạo tiến sỹ)


Hướng nghiên cứu:

- Công nghệ than sạch (cháy và khí hóa than dạng lớp sôi và lớp sôi tuần hoàn);
- Công nghệ năng lượng sinh khối (nhiệt phân, khí hóa và cháy sinh khối để cung cấp điện và nhiệt);
- Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp;
- Nghiên cứu và ứng dụng Chu trình vòng đời để nhận dạng và phân tích tiềm năng ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam.

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. Pham Hoang-Luong and S.C. Bhattacharya. A study of an industrial fluidized bed boiler in Vietnam, in Proceeding of the 3rd Asian Science & Technology Week, Non-Conventional Energy Conference, 21-23 September, the Mandarin, Singapore, 1992, 169-172.
 2. S.C. Bhattacharya, Luong H. Pham, Ram M. Shrestha and Q.V. Vu. CO2 emission due to fossil/traditional fuels, residues and wastes in Asia, in Proceedings of the Workshop on Global Warming Issues in Asia, 8-10 September 1993, 69-90, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
 3. Hoang-Luong Pham. Wood Energy Basics. Technical document for the Regional Wood Energy Development Programme of Food and Argriculture Organization (FAO/RWEDP), 1999, Bangkok, Thailand.
 4. Pham Hoang Luong and S.C. Bhattacharya. A study of solid circulation rate in a circulating fluidized bed, International Journal of Energy Research, Vol.17, 479-490, 1993.
 5. Hoang-Luong Pham, J-C. Mora and J-C. Kita. Expansion of multi-jet bed with large particles, International Journal of Energy Research, Vol. 20, 989-998, 1996.
 6. Pham Hoang-Luong and S.C. Bhattacharya. A study of heat transfer in a circulating fluidized bed, International Journal of Energy Research, Vol.17, 491-501, 1993.
 7. S.C. Bhattacharya and Pham Hoang-Luong. Modelling heat transfer in a circulating fluidized bed, International Journal of Energy Research, Vol.18, 1-7, 1994.
 8. S.C. Bhattacharya, A.H.Md. Mizanur Rahman Siddique and Hoang-Luong Pham. A study on wood gasification for low-tar gas production, Energy - The International Journal, 24, 285-296, 1999.
 9. S.C. Bhattacharya, San Shwe Hla and Hoang-Luong Pham. A study on a multi-stage hybrid gasifier-engine system. Biomass and Bioenergy, Volume 21, 445-460, 2001.
 10. S.C. Bhattacharya, A.H. Md. M.R. Siddique, M. Augustus Leon, H-L. Pham and C.P. Mahandari. A study on improved institutional biomass stoves, 1999 ISES Solar World Congress Proceedings, Vol. II, 484-488, 1999.
 11. S.C. Bhattacharya, Tanit Ruangrungchaikul and H-L. Pham. Design and performance of a hybrid solar/biomass energy powered dryer for fruits and vegetables, World Renewable Energy Congress VI Proceedings, 1161-1164, 2000.
 12. S.C. Bhattacharya, P. Abdul Salam, H-L. Pham and N.H. Ravindranath. Sustainable biomass production for energy in selected Asian countries, Biomass and Bioenergy 25 (2003), 471-482.
 13. Amit Kumar, S.C. Bhattacharya and H-L. Pham. Greenhouse gas mitigation potential of biomass energy technologies in Vietnam using the long range energy alternative planning system model, Energy The International Journal 28(2003), 627-654.
 14. W.F. Fassinou, L. Van de Steene, E. Martin, F. Broust, J.S. Teglbjaerg and Hoang-Luong Pham. Char quality and tar formation independence: First experiments in a new two stages gasifier, paper presented at the 14th European Biomass Conference and Exhibition: Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris 17-19 October 2005.
 15. Pham Hoang Luong. Efficiencies and CO emission from biomass cooking stoves in Vietnam, Journal of Science & Technology of Vietnam technical universities, no. 48+49 (2004), 157-161, Hanoi, Vietnam (in Vietnamese);
 16. Pham Hoang Luong. Clean Coal Technologies – Current status and development perspectives, Vietnam Thermal Energy Review, no. 65, 13-16, 2005, Vietnam (in Vietnamese);
 17. Pham Hoang Luong. Promoting biomass fuels based technologies for energy production in Vietnam, Proceeding of the 20th Scientific Conference – Session: Heat engineering & Refrigeration, HUST, 49-54, 2006, Vietnam (in Vietnamese).
 18. Pham Hoang Luong & Nguyen Minh Tien. Potential of biomass gasification for small-scale power generation in Vietnam, Proceeding of the 1st Scientific Symposium of the Southeast Asian Technological University Consortium (SEATUC), February 14-17, Bangkok, Thailand.
 19. Pham Hoang-Luong, Pham Van Tan, Bui Thanh Hung, Van Dinh Son Tho and Bui Quoc Khanh. Renewable energy resources and technologies in Viet Nam – An overview, Proceeding of The ASEAN COST+3 New Energy Forum for Sustainable Environment, May 25-27, 2008, Kyoto, Japan.
 20. Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Minh Tiến. “Nhận dạng tiềm năng sử dụng sinh khối để sản xuất năng lượng ở Việt Nam theo phương pháp chu trình vòng đời”, Tạp chí KH&CN Nhiệt Việt Nam, số 68 (2006), trang 24-28.
 21. Hoang-Luong Pham. “Renewable Energy Technologies in Vietnam – An overview”, Proceedings of the International Renewable Energy Asia 2010 Conference & Exhibitions, Bangkok 15-16 September, 2010, Thailand.
 22. Nguyễn Minh Tiến và Phạm Hoàng Lương. “Mô hình xác định tốc độ tuần hoàn hạt trong buồng đốt lớp sôi tuần hoàn”, Tạp chí Năng lượng Nhiệt Việt Nam, số 97-1/2011, trang 8-11.
 23. Hoang-Luong Pham. “Promoting Energy Efficiency - An Option for Development of Low Carbon Society in Vietnam”, Proceedings of the 16th Asia-Pacific Integrated Modeling Workshop and AIM-related Symposium “Asia Low Carbon Society Scenarios and Actions: How to achieve Sustainable Low-Carbon Society”, Tsukuba and Tokyo, 19-22 February 2011, Japan;
 24. Hoang-Luong Pham, Viet-Dung NGUYEN, Ngoc-Anh LAI, Nguyen-An NGUYEN, Shogo TOKURA and Satoshi NAKAMURA. “Development of Energy Performance Comparison Method for Residential Electric Appliances - Application to Air Conditioners”, Proceedings of the 11th International Heat Pump Conference, Tokyo 16-19 May, 2011, Japan (accepted for publication).

Sách

Hoang-Luong PHAM. Wood Energy Basics, Food and Agriculture Organization / Regional Wood Energy Development Program (FAO/RWEDP), Bangkok, Thailand,1998, 95 pp.

HV Cao học

 1. Đào Đức Hải: Nghiên cứu hiện trạng khai thác sử dụng các lò hơi lớp sôi đốt than trong công nghiệp. Thời gian thực hiện: 2010-2011;
 2. Nguyễn Trung Dũng: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các hệ thống điều hòa có sử dụng biến tần trong khu vực dân dụng. Thời gian thực hiện: 2010-2011

 

NCS

 1. Nguyễn Minh Tiến: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lớp sôi tuần hoàn trong khu vực sản xuất điện năng ở Việt Nam. Thời gian thực hiện: 2007-2011;
 2. Nguyễn Tiến Cương: Nghiên cứu phát triển một hệ thống khí hoá sinh khối để cung cấp năng lượng quy mô nhỏ ở Việt Nam. Thời gian thực hiện: 2010-2013.

 

Thông tin khác

không có