Các hướng nghiên cứu

 

 
  • Công nghệ than sạch (cháy, khí hóa).
  • Công nghệ năng lượng tái tạo (sinh khối, nhiên liệu sinh học, năng lượng mặt trời).
  • Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Đánh giá chu trình vòng đời của các hệ thống sản xuất năng lượng.