Đề tài nghiên cứu

Nguyễn Duy Cường

Nghiên cứu và chế tạo pin năng lượng mặt trời Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 và Cu(In,Ga)(S,Se)2 bằng phương pháp in

2014 - 2016

Phạm Hùng Vượng

Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si (nPSi*) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và điều trị ung thư

2014 - 2016

Đỗ Vân Nam

Nghiên cứu vai trò và tác động của các tiếp xúc kim loại lên các tính chất truyền dẫn điện của graphene

2014 - 2015

Nguyễn Việt Hưng

Nghiên cứu tính ổn định và mất đối xứng của các soliton trong các môi trường quang học phi tuyến

2014 - 2015

Vũ Ngọc Phan

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu nano lai trên cơ sở vật liệu từ tính và kim loại quý có cấu trúc lõi@vỏ hoặc dimer dị thể nhằm ứng dụng trong xúc tác và cảm biến sinh học.

2014 - 2015

Lê Anh Tuấn

Nghiên cứu phát triển các vật liệu nano lai (nanohybrid) trên cơ sở hạt nano kim loại hoặc hạt nano từ và vật liệu nano carbon nhằm ứng dụng trong các màng lọc không khí kháng khuẩn và cảm biến sinh học

2013 - 2014

Nguyễn Đức Dũng

Nghiên cứu tính chất quang và từ tính của hệ vật liệu nano tổ hợp ZnO và Carbon

2012 - 2014

Tạ Quốc Tuấn

Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán chuyển pha từ trạng thái trật tự sang trạng thái mất trật tự của các sai hỏng trong chất điện ly rắn Ba2In2O5 có cấu trúc brownmillerite

2012 - 2014

Nguyễn Thị Kim Liên

Tổng hợp vật liệu huỳnh quang ứng dụng chế tạo WLED

2012 - 2014

Nguyễn Duy Hùng

Chế tạo và khảo sát tính chất quang của ZnO cấu trúc một chiều pha tạp ứng dụng trong chế tạo đi-ốt phát quang

2012 - 2014

Đào Xuân Việt

Nghiên cứu mô phỏng về chuyển pha Kosterlitz- Thouless trong mô hình sắt từ một chiều có tương tác tầm xa.

2012 - 2013

Nguyễn Đức Trung Kiên

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang ứng dụng cho Đi-Ốt phát quang ánh sáng trắng có nguồn kích thích từ ngoại/gần tử ngoại

2011 - 2013

Phạm Thành Huy

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát và ứng dụng các vật liệu nano chức năng một chiều trên cơ sở ZnO, ZnS, TiO2

2010 - 2012