Phòng KH&CN Nano - Danh mục cán bộ
 PGS. TS. Phương Đình Tâm
Địa chỉ làm việc:Phòng 506, nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:tam.phuongdinh (at) hust.edu.vn
Điện thoại:+ 84 43 6230 435
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:

- Nano điện tử và linh kiện


Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí.
- Nghiên cứu chế tạo một số linh kiện điện tử (cảm biến, transistor, QCM)

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. Vu Van Thu, Phuong Trung Dung, Le Thi Tam, Phuong Dinh Tam, Biosensor based on nanocomposite material for pathogenic virus detection, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 115, 176-181 (DOI: 10.1016/j.colsurfb.2013.11.016).
 2. Vu Van Thu, Phuong Dinh Tam, Phuong Trung Dung, Rapid and label-free detection of H5N1 virus using carbon nanotube network field effect transistor, Current Applied Physics, 2013, accepted (DOI: 10.1016/j.cap.2013.04.001).
 3. Nguyen Thi Thuy, Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, Vu Van Thu, Impact parameters investigation of DNA immobilisation process on DNA sensor response, International Journal of Nanotechnology, 2013, 10 (3–4), p. 146-153 (DOI: 10.1504/IJNT.2013.053127).
 4. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien, Impact parameters on hybridization process in detecting influenza virus (type A) using conductimetric-based DNA sensor, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2009), 1567-1571
 5. Phuong Dinh Tam, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien, Anh-Tuan Le, Mai Anh Tuan, DNA sensor development based on multi-wall carbon nanotubes for label-free influenza virus (type A) detection, Journal of Immunological Methods, 350 (2009), 118-124
 6. Nguyen Van Hieu, Nguyen Quoc Dung, Phuong Dinh Tam, Tran Trung, Nguyen Duc Chien, Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature, Sensors and Actuators B: Chemical, 140 (2009), 500-507
 7. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Nguyen Van Hieu, On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 146 (2010), 361-367
 8. Anh-Tuan Le, P.T. Huy, Phuong Dinh Tam, Tran Quang Huy, Phung Dac Cam, A.A. Kudrinskiy, Yu A. Krutyakov, Green synthesis of finely-dispersed highly bactericidal silver nanoparticles via modified Tollens technique, Current Applied Physics, 10 (2010), 910-916
 9. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le, Nguyen Van Hieu, Facile preparation of a DNA sensor for rapid herpes virus detection, Materials Science and Engineering: C 30 (2010),1145-1150
 10. Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, Phuong Dinh Tam, P.T Huy, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, A A Kudrinskiy, Yu A Krutyakov, Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity , Materials Science and Engineering: C, 30 (2010), 910-916
 11. A.T. Le, N.Q. Hoa, P.D. Tam, D.G. Park, M.H. Phan, H. Srikanth, S.C. Yu, Enhancement of the giant magnetoimpedance effect and its magnetic response in ion-irradiated magnetic amorphous ribbons, Materials Science and Engineering: B, 166 (2010), 89-93
 12. Phuong Dinh Tam, Nguyen Van Hieu, Conducting polymer film-based immunosensors using carbon nanotube/antibodies doped polypyrrole, Applied Surface Science, 257 (2011), 9817-9824
 13. Nguyen Van Hieu, Dang Thi Thanh Le, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Tran Trung, A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 174-187
 14. Anh-Tuan Le, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong DinhTam, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Novel silver nanoparticles:synthesis, properties and applications, Int. J. Nanotechnology, 8 (2011), 278-290
 15. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, Directly immobilized DNA sensor for label-free detection of herpes virus, J. Biomedical Science and Engineering, 2 (2009), 374-379
 16. Phuong Dinh Tam, Tran Trung, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, Electrochemical direct immobilization of DNA sequences for label-free herpes virus detection, Journal of Physics, Conference Series 187 (2009) 012042, doi:10.1088/1742-6596/187/1/012042
 17. Thi Thuy Nguyen, Sy Uan Nguyen, Dinh Tam Phuong, Duc Chien Nguyen, Anh Tuan Mai, Dispersion of denatured carbon nanotubes by using a dimethylformamide solution, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 035015
 18. Trinh Thi Hang, Phuong Dinh Tam, Tran Quang Huy, Le Anh Tuan, Fabrication of silver-nanoparticles-embedded polymer masterbatchs with excellent antibacterial performance, Journal of chemistry, 47 (2009), 587-593
 19. Phuong Dinh Tam, Ta Thi Nhat Anh, Chu Van Tuan, Mai Anh Tuan, Investigation of DNA immobilization methods of surface of conductometric sensor, applied for influenza (type A) virus detection, Proceeding of the first international symposium on Micro/Nano systems technology, Hanoi, Vietnam (2008), 119-125
 20. Phương Đình Tâm, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Trần Quang Huy, Electrochemical DNA sensor for Herpes virus detection, Journal of Chemistry, 46 (2008), 127 – 132
 21. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, Tom Aarnink, Directly Immobilized DNA Sensor for Label - free Detection of Herpes Virus, IEEE of 5th International Conference on Information Technology and Application in Biomedicine (2008), 214 – 217
 22. T. D. Phuong, T. A. Mai, T. X. Vu, S. Ingebrandt, C. D. Nguyen, DNA sensor based on carbon nanotubes for influenza virus (type H5N1) detection, Proceeding of Eurosensor, Dresden, Germany (2008), 1177-1180
 23. Phương Đình Tâm, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, DNA covalent Attachment on Conductometric Biosensor for Modified Genetic Soybean Detection, Journal of Communications in Physics, 17(2007), 234 – 240
 24. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien, Immobilization of DNA sequecences for label – free herpes virus detection, Proceeding of the first international workshop on nanotechnology and application (2007), 268-271
 25. Phương Đình Tâm, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Cố định trực tiếp chuỗi ADN trên bề mặt cảm biến để xác định vi rút, Tuyển tập báo cáo hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng tàu (2007), 566 - 569.
 26. Phương Đình Tâm, Nguyễn Hải Bình, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Electrochemical DNA sensor for label – free soybean transgenic detection, journal of Chemistry, 45 (2007), 241 – 244
 27. Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Thường, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phương Đình Tâm, Mai Anh Tuấn, Phát hiện a xít nucleic của virút gây bệnh bằng bộ cảm biến sinh học AND, Tạp chí y học dự phòng, 6 (2007), 57-62
 28. T. Phuong Dinh, B. Nguyen Hai, T. Mai Anh, C. Nguyen Duc, Development of DNA sensor for label – free transgenic detection application, Proceeding of the International Conference on Engineering Physics (2006), 239-242
 29. Tam.P.D, Lien. T.T.N, Tuan. M.A, Chien.N.D, Conductometric biosensor for invironmental monitoring, Proceeding of the 12th ASEAN Symposium on chemical engineering – RSCE (2005), 114-118
 30. Tam.P.D, Tuan. M.A, Chien.N.D Nguyen Duc Chien, Biosensor based on ENFET for detection heavy metal ions in the aquatic, Proceeding of National Physics Workshop (2005), 200-208
 31. Tuan. M. A, Binh. N. H, Tam.P.D, and Chien. N.D, Conductometric biosensor for diabetic diagnosis and DNA detection in transgenic corn, Communication physics, 15(2005), 218-222

Sách

 không có

HV Cao học

 1. Nguyễn Sỹ Uẩn
 2. Phương Trung Dũng

NCS

 1. Tạ Thị Nhật Anh

Thông tin khác

• Đang cần NCS làm đề tài về cảm biến sinh học
• Cao học làm đề tài:
1> Nghiên cứu vật liệu composite graphene / polyme dẫn ứng dụng cho cảm biến sinh học
2> Nghiên cứu vật liệu composite graphene / Fe2O3 ứng dụng cho cảm biến sinh học
3> Nghiên cứu cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu ô xít kim loại bán dẫn có cấu trúc