Phòng KH&CN Nano - Danh mục cán bộ
 TS. Nguyễn Đức Trung Kiên
Địa chỉ làm việc:Phòng 301, nhà F, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:kien.nguyenductrung(at)hust.edu.vn / ndtkien(at)gmail.com
Điện thoại:+ 84 43 6230 435
Fax:+ 84 43 6230 293
Các môn giảng dạy:

- Nano quang tử: Vật lý và linh kiện


Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc nano bán dẫn (chấm lượng tử, dây nano, siêu mạng)
- Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ứng dụng trong chiếu sáng rắn
- Mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong các thiết bị chiếu sáng sử dụng LED bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Đào tạo

Kinh nghiệm

Công trình

 1. Nguyen Tri Tuan, Nguyen-Duc Trung-Kien, Pham Thanh Huy, Nguyen Huyen Tung, Luminescence Properties of ZnS Nanoparticles and Porous Nanospheres Synthesized via Co-Precipitation and Hydrothermal Route, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 9, 521-525 (2011) (DOI: 10.1380/ejssnt.2011.521)
 2. V. Nam Do, N.T. Tuan, D.Q. Trung, N.D.T. Kien, N.D. Chien, P.T. Huy, One-dimensional protuberant optically active ZnO structure fabricated by oxidizing ZnS nanowires, Materials Letters 64, 1650 (2010)
 3. A. Wolfsteller, N. Geyer, T.-K. Nguyen-Duc, P. Das Kanungo, N.D. Zakharov, M. Reiche, W. Erfurth, H. Blumtritt, S. Kalem, P. Werner, U. Gösele, Comparison of the top-down and bottom-up approach to fabricate nanowire-based silicon/germanium heterostructures, Thin Sol. Films 518, 2555 (2010)
 4. N. Geyer, Z. Huang, B. Fuhrmann, S. Grimm, M. Reiche, T.-K. Nguyen Duc, J. de Boor, H. S. Leipner, P. Werner, and U. Goesele,Sub-20 nm Si/Ge superlattice nanowires by metal-assisted etching, Nano Lett. 9, 3106 (2009)
 5. P. Das Kanungo, R. Koegler, K. Nguyen-Duc, N. Zakharov, P. Werner and U. Goesele, Ex situ n and p doping of vertical epitaxial short silicon nanowires by ion implantation, Nanotechnology 20, 165706 (2009)
 6. S. Vizzini, H. Oughaddou, C. Leandri, V. K. Lazarov, A. Kohn, K. Nguyen, C. Coudreau, J.-P. Biberian, B. Ealet, J.-L. Lazzari, F. A. d'Avitaya, B. Aufray, Controlled growth of aluminum oxide thin films on hydrogen terminated Si(001) surface, J. Crys. Growth 305, 26 (2007)
 7. T. K. Nguyen-Duc, V. Le Thanh, V. Yam, P. Boucaud, D. Bouchier, O. G. Schmidt, J. Derrien, Influence of point defects on the optical properties of self-assembled Ge/Si hut clusters, Thin Sol. Films 508, 207 (2006)
 8. T. K. Nguyen-Duc, V. Le Thanh, Lam H. Nguyen, P. Boucaud, V. Yam, D. Bouchier, F. A. d'Avitaya, J. Derrien, Role of point defects on the optical properties of self-assembled Ge/Si hut clusters, J. Crys. Growth 275, e1287 (2005)
 9. T.K. Nguyen-Duc, V. Le Thanh, L. H. Nguyen, F. A. d'Avitaya, J. Derrien, Kinetic formation and optical properties of self-assembled Ge/Si hut clusters, Mat. Sci. in Semi. Process. 8, 41 (2004)
 10. Lam. H. Nguyen, T.-K. Nguyen-Duc, V. Le Thanh, F. A. d'Avitaya, J. Derrien, Growth and optical properties of Ge/Si quantum dots formed on patterned SiO2/Si(001) substrates, Physica E 23, 471 (2004)

Sách

Không có

HV Cao học

 1. Phạm Hồng Thiên, Đề tài "Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu cấu trúc thấp chiều ZnS/ZnO" 

NCS

 1. Lê Tiến Hà, Đề tài "Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phục vụ chiếu sáng rắn", thời gian thực hiện: 2010 - 2013
 2. Nguyễn Xuân Quang: Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu pha tạp, lai hóa TiO2 có cấu trúc thấp chiều ứng dụng trong quang xúc tác và quang điện hóa.; thời gian thực hiện từ tháng 10/2010.

Thông tin khác

TS. Nguyễn Đức Trung Kiên kiêm nhiệm vị trí Phó GĐ Trung tâm Khoa học vật liệu tính toán (ICCMS)

TS. Trần Trọng An

 

 

 

Địa chỉ làm việc:Nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:an.trantrong(at) hust.edu.vn
  
Các môn giảng dạy:

không có


Hướng nghiên cứu:

 • Vật liệu quang.
 • Vi cơ điện tử
 • Màng lọc sinh học