Phòng KH&CN Nano - Danh mục cán bộ
TS. Trần Trọng An

 

 

 

Địa chỉ làm việc:Nhà B1, Trường ĐHBK Hà Nội
E-mail:an.trantrong(at) hust.edu.vn
  
Các môn giảng dạy:

không có


Hướng nghiên cứu:

  • Vật liệu quang.
  • Vi cơ điện tử
  • Màng lọc sinh học