Phòng KH&CN Nano - Cơ sở vật chất

 

Phối kết hợp với PTN Nano-Quang điện tử và các PTN khác trong Viện để tham gia vận hành, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị nghiên cứu được đầu tư từ Dự án Nano Quang điện tử (2009-2013).