Danh mục cán bộ

Ban lãnh đạo Viện từ 2019:

 

 Bảng mã danh mục công việc

1.1. (Văn phòng thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 1) Tên công việc: Báo cáo đào tạo, cơ sở vật chất, Văn thư lưu trữ, ISO
1.2. (Văn phòng thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 2) Tên công việc: Trang thông tin, Báo cáo khoa học
2.1. (Các phòng nghiên cứu thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 1) Tên công việc: Đào tạo, cơ sở vật chất
2.2. (Các phòng nghiên cứu thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 2) Tên công việc: Khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế
3.1. (Các PTN thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 1) Tên công việc: Đào tạo, cơ sở vật chất
3.2. (Các PTN thực hiện và báo cáo Phó Viện trưởng 2) Tên công việc: Khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế

(*) Trong trường hợp Viện trưởng đi vắng, Phó Viện trưởng 1 có thể thay mặt Viện trưởng giải quyết các vấn đề Tài chính.

Công đoàn

Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 - 2018

Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2007 - 2010