Danh mục cán bộ

 Biên chế cơ hữu

 PGS. TS. Phạm Thành Huy

 

 PGS. TS. Phạm Hoàng Lương

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795771&t=1365056794282


Viện trưởng 
Trưởng PTN Nano Quang điện tử

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795799&t=1365056794355


Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN
Trưởng phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững

Email: huy.phamthanh(at)hust.edu.vn

 

Email: luong.phamhoang(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 PGS. TS. Phương Đình Tâm

 

 TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795821&t=1365056794406


Phó Viện trưởng

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795775&t=1365056794297


Phó Viện trưởng

Email: tam.phuongdinh(at)hust.edu.vn

 

Email: kien.nguyenductrung(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 PGS. TS. Lê Anh Tuấn

 

 TS. Nguyễn Đức Dũng

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795842&t=1365056835770


Trưởng phòng KH&CN nano

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795759&t=1365056794241


Trưởng PTN Hiển vi điện tử và vi phân tích

Email: tuan.leanh1(at)hust.edu.vn

 

Email: dung.nguyenduc(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Nguyễn Duy Hùng

 

 PGS. TS. Đỗ Vân Nam

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795763&t=1365056794255


Phó trưởng phòng PTN Nano Quang điện tử

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795807&t=1365056794378


Phó trưởng phòng Phòng KH&CN nano

Email: hung.nguyenduy(at)hust.edu.vn

 

Email: nam.dovan(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Đào Xuân Việt

 

 TS. Tạ Quốc Tuấn

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795850&t=1365056835792


Trưởng PTN chung HUST - RALACO

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795846&t=1365056835783

 

Email: viet.daoxuan(at)hust.edu.vn

 

Email: tuan.taquoc(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Lê Thị Tâm

 

 TS. Nguyễn Thị Kim Liên

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795817&t=1365056794396

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795795&t=1365056794347

 

Email: tam.lethi(at)hust.edu.vn

 

Email: lien.nguyenthikim2(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 ThS. Hoàng Lan

 

 ThS. Trần Trọng An

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795787&t=1365056794324

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795755&t=1365056794214

 

Email: lan.hoang(at)hust.edu.vn

 

Email: an.trantrong(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Phạm Hùng Vượng

 

 TS. Nguyễn Việt Hưng

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795854&t=1365056835805

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795767&t=1365056794271

 

Email: vuong.phamhung(at)hust.edu.vn

 

Email: hung.nguyenviet_aist(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Vũ Ngọc Phan

 

 TS. Nguyễn Thị Lan

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795812&t=1365056794387

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795791&t=1365056794332

 

Email: phan.vungoc(at)hust.edu.vn

 

Email: lan.nguyenthi1(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Cao Xuân Thắng

 

 ThS. Phạm Thế Kiên

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2795779&t=1365056794305

 

Email: thang.caoxuan(at)hust.edu.vn

 

Email: kien.phamthe(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 CN. Đinh Hương Dương Nguyên

 

 TS. Nguyễn Duy Cường

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2797050&t=1365056835822


Kế toán trưởng

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2986568&t=1371548082510

 

Email: nguyen.dinhduonghuong(at)hust.edu.vn

 

Email: cuong.nguyenduy(at)hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Đoàn Quảng Trị

 

 TS. Nguyễn Hữu Dũng

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=3569675&t=1389321593698

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=6363204&t=1446453611204

 

Email: tri.doanquang(at)hust.edu.vn

 

Email: dung.nguyenhuu1 (at) hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 TS. Nguyễn Thị Khôi

 

 TS. Phạm Thị Mai Phương

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=6363158&t=1446450224770

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=2802564&t=1412218254125

 

Email: khoi.ktnguyen (at) gmail.com

 

Email: maiphuong1985 (at) gmail.com

 

 

 

 

 

 TS. Dương Thanh Tùng

 

 

http://aist.hust.edu.vn/image/image_gallery?img_id=6371470&t=1446611730447

 

 

 

 

Email: duong.thanhtung (at) hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ kiêm nhiệm, cộng tác viên

·         TS. Nguyễn Khắc Mẫn (Viện ITIMS)

·         TS. Trịnh Xuân Anh (Viện KT Hóa học)

·         PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm (Viện VLKT)

·         PGS. TS. Lê Minh Thắng (Viện KT Hóa học)

·         TS. Nguyễn Việt Dũng (Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh)

·         TS. Nguyễn Nguyên An (Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh)

·         TS. Lại Ngọc Anh (Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh)

·         PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ (Viện KT hóa học)

·         PGS.TS. Lê Anh Tuấn (Viện Cơ khí - Động lực)

·         TS. Lê Đức Dũng (Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh)

Cán bộ hợp đồng

·         ThS. Nguyễn Thế Tiến, NCS

·         ThS. Đỗ Văn Hưng

·         KS. Nguyễn Văn Du

·         CN. Nguyễn Phương Thảo

Nghiên cứu sinh

·         Phạm Văn Tuấn

·         Nguyễn Đức Khoáng

·         Đỗ Quang Trung

·         Tống Thị Hảo Tâm

·         Lê Tiến Hà

·         Nguyễn Tiến Cương

·         Nguyễn Tư

·         Tạ Thị Nhật Anh

·         Hồ Sĩ Tá

·         Lê Hoàng Anh

·         Nguyễn Xuân Quang

·         Phạm Anh Minh

·         Vũ Thị Trang

·         Phạm Thị Lan Hương