Các đơn vị trực thuộc Viện

 

  • Phòng thí nghiệm Nano Quang - Điện tử
       Trưởng phòng:  TS. Nguyễn Duy Hùng
 
  • Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và vi phân tích
       Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đức Dũng
 
  • Phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững
      Nguyên trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Hoàng Lương
  
  • Phòng thí nghiệm HUST-RALACO LED
       Trưởng phòng: PGS. TS. Đào Xuân Việt 
 
  • Phòng thí nghiệm Vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường
       Trưởng phòng: GS. TS. Lê Minh Thắng
 
  • Phòng Khoa học và Công nghệ nano

    

(xem thông tin chi tiết trong các phần về các phòng)